MONTAGE / INSTALLATION

TOP Stängsel utför kompletta entreprenader av alla typer av stängsel och grindar.
TOP Stängsel installerar och driftsätter alla typer av automatiska grindar och bommar.

Standard montage av permanenta stängsel och grindar
Stängselstolpar direkt- gjuts i betongplintar med diameter 150-200 mm och med ett schaktdjup mellan 600-1000 mm, som alternativ kan ”markrör” med låsskruv användas. Grindstolpar direkt- gjuts i betongplintar med diameter 300-400 mm med ett schaktdjup av 1000-1200 mm.
C/C- avstånd mellan stolpar följer respektive stängselsystems standarder.

Generella montageförutsättningar för stängsel, motoriserade grindar och/eller elstängsellarm  • Stängsellinjen skall vara utsatt, röjd och planerad till en bredd på 2 m åt vardera håll om stängsellinjen.
  • Höjd, brytpunkter och grindar skall vara tydligt utsatta.
  • Stängselsträckan skall vara garanterad fri från gas-, el-, fiber-, teleledningar och andra typer av ledningar/kablar och att angivet säkerhetsavstånd är enl. gällande normer.
  • Uppsättningen skall kunna bedrivas i en följd.
  • Marken förutsätts borrbar.
  • Marken skall vara fri från grundvatten på min 1,0 m djup.
  • Pulssynkronisering, separering och/eller isolering av elstängsel för säkerhet som matas från olika elstängselapparater och underskrider säkerhetsavståndet 2,5 m mellan oisolerade spänningssatta ledare för elstängsel ingår ej.
  • Gräns för elektriska entreprenader är kraftmatning framdragen till säkerhetsbrytare invid styrskåp. Beställaren ansvarar och bekostar behörig elektriker för anslutning / inkoppling av angiven matarström. Entreprenadgräns för externa styrningar lämnas på av TOP Stängsel angiven plint i styrskåp. Styrskåp placeras med max 5 m kabelavstånd från närmaste grindstolpe.
  • Vid fräsning av slingor / säkerhetsslingor till grindar m.m. skall erforderlig funktionsduglig asfalt finnas inom fräsningsområdet.

EG försäkran av installation
TOP Stängsel utför försäkran av installation enl. lagkrav EN 13241-1.

Besiktning
I samband med färdigställt arbete skall TOP Stängsel och beställaren/beställarens ombud utföra besiktning / avsyning för överlämnande av entreprenaden.

Garantitid
2 års garanti lämnas på material och montage från dag för syn enl. ovan.
För att garantitiden skall gälla för elektriskt styrda produkter skall föreskriven service utföras enl. TOP Stängsels anvisningar och Boverkets direktiv ( BFS 2016:2 H16 ). 
Om beställaren ej utför service enl. TOP Stängsels anvisningar och Boverkets direktiv ( BFS 2016:2 H16 ) är beställaren ansvarig för funktion och säkerhet.